Studienævnet

Studienævnet sikrer tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelsen og undervisningen i økonomi.

Studienævnets opgave er:

1) at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af evalueringer,
2) at udarbejde forslag til studieordningen og ændringer i den,
3) at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen,
4) at behandle ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensationer, og
5) at udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor forelægger.

Studienævnet består af 4 medarbejdere valgt blandt det videnskabelige personale samt 4 studerende valgt fra politstudiet. Studienævnet vælger en studienævnsformand blandt de valgte forskere og en næstformand blandt de valgte studerende. Studienævnet indstiller til dekanen, at studieleder udpeges som studienævnsformand. Videnskabeligt personale er valgt for 3 år, mens de studerende er valgt for 1 år. Der afholdes ca. 10 årlige møder.

Studienævnet dækker både bachelor- og kandidatuddannelsen i økonomi.

Reglerne for studienævnet er beskrevet i Universitetslovens § 18.

Medlemmer:

 -per 1. februar 2020Videnskabligt personale: 

Thomas Markussen (formand)
Mette Ejrnæs
Hans Jørgen Whitta-Jacobsen
Alexander Christopher Sebald

Studerende:

Mikkel Büchler Henriksen (næstformand)
Jonathan Wenzel Pedersen
Karl Wilhelm Tjensvoll (suppleant for Ida Marie Kruse)
Emad Ibrahim Jahm (suppleant for Jakob Langager Christensen)

Studienævnssekretær:

Susanne Stoltz

Planlagte møder i 2020:


  • Fredag den 7. februar
  • Fredag den 6. marts
  • Fredag den 17. april
  • Fredag den 15. maj
  • Fredag den 12. juni


Referater:

Referater fra 2018 og tidligere kan rekvireres ved at kontakte Susanne Stoltz på susanne.stoltz@econ.ku.dk

Studienævnets delegationer
Standardforretningsorden for Studienævnet