Studienævnet

Studienævnet sikrer tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelsen og undervisningen i økonomi. Studienævnets opgave er:

1) at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af evalueringer,
2) at udarbejde forslag til studieordningen og ændringer i den,
3) at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen,
4) at behandle ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensationer, og
5) at udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor forelægger.

Studienævnet består af fire medarbejdere valgt blandt det videnskabelige personale og fire studerende valgt fra politstudiet. Studienævnet vælger en studienævnsformand blandt de valgte forskere og en næstformand blandt de valgte studerende. Studienævnet indstiller til dekanen, at studieleder udpeges som studienævnsformand. Videnskabeligt personlae er valgt for 3 år, mens de studerende er valgt for 1 år. Der afholdes ca. 10 årlige møder.

Studienævnet dækker både bachelor- og kandidatuddannelsen i økonomi.

Reglerne for studienævnet er beskrevet i Universitetslovens § 18.

Medlemmer:

Per 1. september 2019

Videnskabligt personale: 
Thomas Markussen (formand)
Mette Ejrnæs
Hans Jørgen Whitta-Jacobsen
Alexander Christopher Sebald

Studerende:

Mikkel Büchler Henriksen (næstformand)
Pernille Marie Nordlund Jonsson
Ida Marie Kruse
Jakob Langager Christensen

Studienævnssekretær:
Susanne Stoltz

Planlagte møder i 2019:

Mandag den 18. marts
Mandag den 8. april
Mandag den 6. maj 
Mandag den 17. juni
Tirsdag den 27. august
Mandag den 30. september
Mandag den 28. oktober
Mandag den 25. november
Mandag den 16. december

Referater:


Studienævnets delegationer
Standardforretningsorden for Studienævnet