Studienævnet

Studienævnet sikrer tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelsen og undervisningen i økonomi.

Studienævnets opgave er:

1) at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af evalueringer,
2) at udarbejde forslag til studieordningen og ændringer i den,
3) at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen,
4) at behandle ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensationer, og
5) at udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor forelægger.

Studienævnet består af 4 medarbejdere valgt blandt det videnskabelige personale samt 4 studerende valgt fra politstudiet. Studienævnet vælger en studienævnsformand blandt de valgte forskere og en næstformand blandt de valgte studerende. Studienævnet indstiller til dekanen, at studieleder udpeges som studienævnsformand. Videnskabeligt personale er valgt for 3 år, mens de studerende er valgt for 1 år. Der afholdes ca. 10 årlige møder.

Studienævnet dækker både bachelor- og kandidatuddannelsen i økonomi.

Reglerne for studienævnet er beskrevet i Universitetslovens § 18.

Medlemmer:

 -per 1. februar 2020

Videnskabligt personale: 

Thomas Markussen (formand)
Hans Jørgen Whitta-Jacobsen
Alexander Christopher Sebald
Daniel le Maire (indtrådt november 2020, afløser for Mette Ejrnæs)

Studerende:

Jonathan Wenzel Pedersen (næstformand)
Mikkel Büchler Henriksen 
Ida Marie Kruse
Jakob Langager Christensen

Studienævnssekretær:

Susanne Stoltz

Møder i 2020:

 • Fredag den 7. februar
 • Fredag den 6. marts
 • Fredag den 3. april
 • Onsdag den 15. april
 • Fredag den 15. maj
 • Fredag den 12. juni
 • Fredag den 29. juni
 • Onsdag den 5. august
 • Fredag den 4. september
 • Fredag den 9. oktober
 • Fredag den 6. november
 • Fredag den 4. december

Referater:

Mødereferater 2020

Vi har referater fra alle møder tilbage til 2008. Referaterne kan rekvireres ved kontakt til Susanne Stoltz.

Studienævnets delegationer
Standardforretningsorden for Studienævnet