Studienævnet

Studienævnet sikrer tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelsen og undervisningen i økonomi.

Studienævnets opgave er:

1) at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af evalueringer,
2) at udarbejde forslag til studieordningen og ændringer i den,
3) at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen,
4) at behandle ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensationer, og
5) at udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor forelægger.

Studienævnet består af 4 medarbejdere valgt blandt det videnskabelige personale samt 4 studerende valgt fra politstudiet. Studienævnet vælger en studienævnsforperson blandt de valgte forskere og en næstforperson blandt de valgte studerende. Studienævnet indstiller til dekanen, at studieleder udpeges som studienævnsforperson. Videnskabeligt personale er valgt for 3 år, mens de studerende er valgt for 1 år.
Læs mere om valg på KU.

Studienævnet dækker både bachelor- og kandidatuddannelsen i økonomi.

Reglerne for studienævnet er beskrevet i Universitetslovens § 18.

Forretningsorden for Studienævnet for Økonomi ved Københavns Universitet

Medlemmer

 Pr. 23. februar 2024

Videnskabeligt personale

Thomas Markussen (forperson)
Hans Jørgen Whitta-Jacobsen
Daniel le Maire
Jeppe Druedahl

Studerende

Jonathan Wenzel Pedersen (næstforperson)
Marcus Guldager
Felix Nelgy Skov Wohlert
Mikkel Bredahl Rahbek

Studienævnssekretær

Susanne Stoltz

Meritudvalget

Meritudvalget er et udvalg under studienævnet. Meritudvalget træffer afgørelser i meritsager, der kræver faglige forudsætninger, og hvor der ikke forelægger præcedens. Meritudvalget understøttes af uddannelsesadministrationen på SAMF. Meritudvalget behandler løbende sager ved hjælp af skriftlige høringer. Hvis en indstilling fra meritudvalget vil få alvorlige konsekvenser for den studerende, vil sagen efterfølgende indbringes for studienævnet.

Medlemmer

VIP-kompetencen er delegeret til fastansatte undervisere på instituttet
Jonathan Wenzel Pedersen (studenterrepræsentant)
Mikkel Bredahl Rahbek (studenterrepræsentant)
Marcus Guldager (studenterrepræsentant)
Felix Nelgy Skov Wohlert (studenterrepræsentant)

Vejledende retingslinjer for sagsbehandlingsområder relevant for studienævnet, findes her

Planlagte møder i foråret 2024

  • Fredag den 26. januar 2024
  • Fredag den 23. februar 2024
  • Fredag den 15. marts 2024
  • Fredag den 12. april 2024
  • Fredag den 24. maj 2024
  • Fredag den 14. juni 2024

Referater

 

 

 

 

Vi har referater fra alle møder tilbage til 2008. Referaterne kan rekvireres ved kontakt til Susanne Stoltz