Studieordning for ph.d.-programmet i Økonomi

  1. Overordnede regler
  2. Formål med uddannelsen
  3. Optagelse
  4. Uddannelsens indhold
  5. Plan og evaluering
  6. Særregler for 4+4 og 3+5 ordningerne
  7. Ph.d.-afhandlingen
  8. Skriftlig bedømmelse
  9. Mundtligt forsvar
  10. Klager og dispensation

1. Overordnede regler

Denne studieordning er baseret på ph.d.-bekendtgørelsen af januar 2008 fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Læs mere om ph.d.-bekendtgørelsen, Københavns Universitets fælles ph.d.-regler og retningslinjer af 27. august 2013 Læs mere om fælles ph.d.-regler og retningslinjer, og de fælles regler vedtaget af ph.d.-skolen ved det Samfundsvidenskabelige Fakultet Læs mere om de fælles regler vedtaget af ph.d.-skolen . Ordningen refererer ikke alle disse overordnede regler. De specifikke regler for programmet i økonomi er vedtaget af ph.d.-programudvalget for økonomi, og godkendt af det samfundsvidenskabelige fakultets ph.d.-udvalg.

2. Formål med uddannelsen

Ph.d.-uddannelsen kvalificerer den ph.d.-studerende til selvstændigt at varetage forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver på internationalt niveau indenfor det økonomiske fagområde. Disse kvalifikationer finder anvendelse i den private og offentlige sektor, hvor der forudsættes et bredt kendskab til forskning. Hovedvægten i uddannelsen ligger på udøvelse af forskning under vejledning. 

Den ph.d.-studerende vil, efter gennemførelse af uddannelsen, have ydet et væsentligt bidrag til udvikling af ny viden og forståelse indenfor økonomi, og vil besidde omfattende viden om faget på højeste internationale niveau. Det forudsætter, at personen mestrer de gængse metoder indenfor økonomisk teori og økonometri, kan igangsætte og styre et forskningsprojekt, og kan analysere, evaluere og udvikle nye ideer indenfor fagområdet. Videre skal personen kunne tage del i fagområdets internationale diskussioner og formidle videnskabelige nyheder og fremskridt til et bredt publikum. 

Uddannelsen omfatter ph.d.-projekter indenfor en bred vifte af økonomiske specialdiscipliner. Nogle ph.d.-forløb vil med fordel gennemføres i samarbejde med relevante institutioner udenfor universitetet.

3. Optagelse

Optagelse og indskrivning sker efter skriftlig ansøgning, jævnfør ph.d.-skolens regler Læs mere i ph.d.-bekendtgørelsen om optagelse.Ved beslutningen om indskrivning lægges særlig vægt på ansøgerens faglige kvalifikationer til at kunne gennemføre ph.d.-studiet, forskningsprojektets egnethed som ph.d.-projekt og indpasning i Økonomisk Instituts faglige profil, samt hvorvidt Økonomisk institut kan stille de fornødne faglige og økonomiske ressourcer til rådighed for en forsvarlig gennemførelse af uddannelsen. 

Forud for ansøgning om optagelse er det en god idé for ansøger at kontakte en ønsket vejleder. Denne person kan oplyse, om Instituttet har de fornødne ressourcer på fagområdet, og kan i visse tilfælde rådgive om formuleringen af det ønskede ph.d.-projekt. 

Man kan blive optaget på ph.d.-studiet i økonomi på enten en 5+3 ordning, en 4+4 ordning eller en 3+5 ordning. 

Optag på 5+3 ordningen forudsætter en kandidatgrad i økonomi eller matematik-økonomi fra Københavns Universitet (eller tilsvarende). Der stilles det særlige optagelseskrav, der ikke automatisk opfyldes af disse kandidatuddannelser, at ansøgeren skal have gennemført relevante videregående kurser indenfor kerneområderne makroøkonomi, mikroøkonomi og økonometri. Ph.d.-programudvalget i økonomi fastsætter specifikke regler herfor og offentliggør dem på programmets hjemmeside Læs mere om de specifikke regler for optagelse

Optag på 4+4 ordningen forudsætter en bachelorgrad i økonomi eller matematik-økonomi og mindst 60 ECTS points af en kandidatuddannelse i økonomi eller matematik-økonomi fra Københavns Universitet (eller tilsvarende). Hvis ansøger ikke allerede har opfyldt de specifikke fagkrav, der gælder ved optagelse på 5+3 ordningen, skal det sandsynliggøres, at opfyldelsen af disse krav på ph.d.-studiets første år er forenelig med et tilfredsstillende forløb for det samlede ph.d.-studium. Opmærksomheden henledes på de særlige regler om 4+4 ordningen i afsnit 6 nedenfor. 

Optag på 3+5 ordningen forudsætter en bachelorgrad i økonomi eller matematik-økonomi (eller tilsvarende), at den studerende i øvrigt lever op til kravene om optag på politstudiets kandidatdel og har fået tildelt et 3+5 stipendium. Det skal sandsynliggøres, at opfyldelsen af de specifikke fagkrav, der gælder ved optagelse på 5+3 ordningen, på ph.d.-studiets to første år er forenelig med et tilfredsstillende forløb for det samlede ph.d.-studium. Opmærksomheden henledes på de særlige regler om 3+5 ordningen i afsnit 6 nedenfor. 

Den studerende tildeles en hovedvejleder fra Økonomisk Institut i forbindelse med indskrivningen, under hensyntagen til ønsker fra ansøgeren. Der tilskyndes til, at den studerende også får en bivejleder. Er den ph.d.-studerende tilknyttet en anden institution end Økonomisk Institut, vil bivejlederen oftest være en kvalificeret medarbejder fra den eksterne institution. 

Ved ansøgning om indskrivning kan der søges om godkendelse af veldokumenterede, tidligere erhvervede kompetencer (merit) således at disse indgår som led i ph.d.-uddannelsen.

4. Uddannelsens indhold

Forskningsprojektet er ph.d.-uddannelsens centrale del og skal kunne danne grundlag for ph.d.-afhandlingen. Arbejdet kan være tilrettelagt som et selvstændigt projekt eller være en integreret del af et større forskningsprojekt, men skal i så tilfælde være klart defineret og tilrettelagt med henblik på at tilgodese forskeruddannelsens formål. Projektet skal altid forankres i Økonomisk Instituts forskningsmiljø. Dette sikres dels via kontakten med vejlederen og dennes forskningsnetværk, dels via den studerendes aktive deltagelse i Instituttets seminarer, workshops og konferencer. Den ph.d.-studerende skal selv afholde mindst to seminarer på Instituttet, og skal så vidt muligt deltage i en workshop for forskerstuderende, eksempelvis igennem Instituttets danske og internationale netværk DGPE, EDGE, QED og NNE. 

Den studerende skal med tilfredsstillende resultat gennemgå ph.d.-kurser svarende til cirka 30 ECTS points udover det, der er nødvendigt for at opnå kandidatgraden. Kurserne skal dels sikre den studerende den nødvendige specialviden inden for emnet for afhandlingen, dels sikre generiske kompetencer indenfor forskning, undervisning og formidling. Kurserne kan være kortere og længere forløb udbudt direkte i tilknytning til uddannelsen, af ph.d.-skolen, af nationale og internationale forskerskoler, eller af andre relevante højere uddannelsesinstitutioner. I forhold til ph.d.-skolens regler om kurser, gælder der specielt for programmet i økonomi, at deltagelse i seminarer og konferencer ikke kan regnes med som kursus-points, og at generiske kurser maksimalt kan udgøre sammenlagt 5 ECTS points. Faglige kurser punktsættes efter den generelle målestok, at et ECTS point svarer til 25-30 timers arbejdsindsats. Som hovedregel punktsættes heldagskurser med ½ point pr. kursusdag, med tillæg for særligt krævende aktiviteter såsom projektskrivning og afsluttende eksamen. 

Den studerende skal som led i uddannelsen deltage i andre, primært udenlandske, forskningsmiljøer. Oftest arrangeres med hjælp fra vejlederen et semesters ophold ved et højt estimeret udenlandsk universitet. Det tilstræbes, at udlandsopholdet fremmer ph.d.-projektet, og at den studerende er velintegreret i det fremmede miljø. De aktiviteter, der gennemføres under ophold ved en anden forskningsinstitution, skal normalt være godkendt af hovedvejleder på forhånd. Desuden kan de studerende deltage ved internationale konferencer og workshops. 

Det er et krav, at alle ph.d. studerende formidler deres forskning i løbet af ph.d. studiet. Kravet til formidling fortolkes bredt, idet formidling kan foregå på mange forskellige måder. Det kan ske i form af kronikker, indlæg i analysesektioner, kortere indlæg, formidling på relevante hjemmesider, optræden i radio eller tv eller under andre former. Formidlingen kan ske i danske eller internationale medier. Ph.d.-studerende, der ikke på egen hånd eller med hjælp fra sit institut formidler deres forskning, skal deltage i et generisk kursus om forskningsformidling.

Ph.d.-skolens regler indeholder nærmere bestemmelser om orlov, deltid og studietidsforlængelser Læs mere om ph.d.-skolens regler om uddannelse.

5. Plan og evaluering

Den studerende skal senest 3 måneder efter at ph.d.-uddannelsen er påbegyndt have godkendt en ph.d.-plan. Hvert halve år skal den enkelte ph.d.-studerendes forløb evalueres i forhold til uddannelsens generelle krav og ph.d.-planens individuelle mål. Ved samme lejlighed ajourføres et kumulativt procesevalueringsskema med henblik på udarbejdelse af en vejlederudtalelse, der skal bilægges afhandlingen ved indleveringen. Proceduren er nærmere beskrevet i ph.d.-skolens regler Læs mere om ph.d.-skolens regler om plan og evaluering.

Hovedvejleder skal senest samtidig med indlevering af afhandlingen aflevere en udtalelse om det samlede ph.d.-forløb, svarende til den sidste ajourføring af procesevalueringsskemaet. Med udtalelsen skal følge en oversigt over de enkelte studieelementer herunder undervisning og vidensformidling, tilknytning til andre forskningsmiljøer, deltagelse i kurser inkl. ECTS-angivelse mv. Udtalelsen udarbejdes i samarbejde med eventuelle øvrige vejledere. Vejlederudtalelsen skal udarbejdes både på dansk og på engelsk, og udgør senere et supplement til ph.d.-beviset. 

6. Særregler for 4+4 og 3+5 ordningerne

Studerende, der er optaget på 4+4 ordningen skal senest efter to års ph.d.-studium erhverve kandidatgraden i henhold til kandidatstudieordningen for økonomistudiet Læs mere om kandidatstudieordningen I løbet af de første to år af ph.d.-studiet skal den studerende således gennemføre undervisningselementer, herunder specialet, svarende til 60 ECTS point. Efter aftale med studienævnet for økonomiuddannelsen gælder der særlige regler for en 4+4 ph.d.-studerendes speciale Læs mere om de særlige regler Specialet er på 30 ECTS points og forsvares mundtligt, men vurderes efter en særlig målbeskrivelse og særlige formkrav. Specialet kan sædvanligvis efterfølgende fungere som den foreløbige version af et bidrag til ph.d.-afhandlingen under følgende forudsætninger:

- Der skal refereres tydeligt til kandidatspecialet i afhandlingens indledning og i kapitlerne i afhandlingen, hvor kandidatspecialet indgår.

- Det skal fremgå, at kapitlerne i en foreløbig form har udgjort et kandidatspeciale, der efter to år på 4+4 uddannelsen er indleveret til vurdering. Kapitlerne er således en viderebearbejdning af kandidatspecialet.

- Kapitlerne i afhandlingen, hvor kandidatspecialet indgår, skal dokumentere, at der efterfølgende er opnået nye forskningsresultater.

Det skal sikres, at den studerende efter de to år har gennemført de relevante videregående kurser indenfor kerneområderne makroøkonomi, mikroøkonomi og økonometri, der ellers påkræves for optag på 5+3 ordningen. Ved indgangen til de sidste to års ph.d.-studium skal der godkendes en revision af den oprindelige ph.d.-plan.

3+5 ordningen varer fem år. Det første år svarer til det første år på kandidatuddannelsen, og de fire efterfølgende år svarer til 4+4 ordningen.  

7. Ph.d.-afhandlingen

Ved studiets afslutning indleveres ph.d.-afhandlingen. Afhandlingen skal dokumentere, at ph.d.-projektet er gennemført tilfredsstillende på internationalt niveau. Den skal indeholde bidrag til forskningen, der er eller vil kunne offentliggøres ad anerkendte faglige publikationskanaler. Afhandlingens form kan enten være en samling af artikler inkl. en sammenfatning, der forklarer artiklernes sammenhæng og bidrag til det samlede ph.d.-projekt, eller en monografi. Udfærdiges afhandlingen på et andet sprog end dansk, svensk, norsk eller engelsk skal der søges ph.d.-programudvalget om tilladelse til dette. 

En måned inden studietidens ophør modtager den studerende nærmere oplysninger om proceduren for aflevering - ønsker den studerende at aflevere tidligere, skal der rettes henvendelse til ph.d.-skolen senest en måned inden aflevering. Den ph.d.-studerendes indskrivning ophører ved indlevering af afhandlingen, men vejleder og institut bistår den ph.d.-studerende frem til forsvaret. 

Ph.d.-afhandlingen kan ikke indleveres til bedømmelse af flere i fællesskab. Afhandlingen skal være forsynet med et resumé på dansk og engelsk. Afhandlingen kan derudover være forsynet med resuméer på andre sprog end dansk og engelsk. Den ph.d.-studerende skal desuden ved aflevering vedlægge meget korte sammenfatninger på 10-20 linjers lettilgængeligt dansk og engelsk, som kan bruges i forbindelse med annoncering af forsvaret. Indgår der i afhandlingen artikler eller udkast til artikler, som er udarbejdet i samarbejde med andre, skal der medfølge skriftlige erklæringer fra hver af medforfatterne, der angiver forfatteren af ph.d.-afhandlingens andel i arbejdet. 

I særlige tilfælde kan en afhandling tages under bedømmelse, uden at forfatteren har gennemført en ph.d.-uddannelse, hvis ph.d.-udvalget vurderer, at forfatteren på anden måde har erhvervet kvalifikationer, der kan sidestilles hermed. Proceduren er beskrevet i ph.d.-skolens reglerLæs mere om ph.d.-skolens regler om ph.d.-afhandlingen.

8. Skriftlig bedømmelse

Ph.d.-afhandlingen og det efterfølgende forsvar vurderes af et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Senest umiddelbart efter indlevering af ph.d.-afhandlingen nedsættes et bedømmelsesudvalg bestående af tre medlemmer. To af medlemmerne skal komme fra udenfor KU, og mindst en af bedømmerne skal være fra udlandet. Det tredje medlem er normalt fra Økonomisk Institut og fungerer som formand for bedømmelsesudvalget. Den ph.d.-studerendes vejledere må ikke være medlemmer af bedømmelsesudvalget, men hovedvejleder er tilforordnet bedømmelsesudvalget uden stemmeret. 

Det er bedømmelsesudvalgets opgave at tage stilling til, om forfatteren gennem den indleverede afhandling og det efterfølgende forsvar har dokumenteret, at der er gennemført et videnskabeligt projekt ved selvstændig anvendelse af fagets videnskabelige metoder og derved ydet et bidrag til fremme af forskningen på et niveau, der svarer til international standard for ph.d.-grader inden for økonomi. Bedømmelsesudvalget afgiver senest to måneder efter indleveringen af afhandlingen en indstilling til fakultetet om, hvorvidt ph.d.-afhandlingen er egnet som baggrund for tildeling af ph.d.-graden. Indstillingen skal være skriftlig og begrundet, og beror ved uenighed på stemmeflertal. Forfatteren skal have en kopi af indstillingen tilsendt. Er bedømmelsesudvalgets indstilling positiv, kan forsvaret finde sted. Er bedømmelsesudvalgets indstilling negativ, skal bedømmelsesudvalget endvidere angive om ph.d.-afhandlingen kan indleveres igen i revideret form og i så fald inden for hvilken tidsfrist. 

Flere detaljer om proceduren findes i ph.d.-skolens regler Læs mere om ph.d.-skolens regler om skriftlig bedømmelse

9. Mundtligt forsvar

Ph.d.-afhandlingen forsvares ved et offentligt forsvar. Ved forsvaret skal forfatteren have lejlighed til at redegøre for sit arbejde og skal forsvare sin ph.d.-afhandling over for bedømmelsesudvalgets medlemmer. Ved afslutningen af forsvaret foretager bedømmelsesudvalget en endelig vurdering af om forfatteren kan indstilles til ph.d.-graden. 

Forsvaret skal finde sted tidligst to uger efter at bedømmelsesudvalget har afgivet sin foreløbige indstilling og senest tre måneder efter indlevering af ph.d.-afhandlingen. Forsvaret og ph.d.-afhandlingen er offentligt tilgængelige, og forsvaret annonceres som beskrevet i ph.d.-skolens retningsliner Læs mere om ph.d.-skolens regler om mundtlig forsvar

Forsvaret ledes af en fastansat videnskabelig medarbejder på vegne af ph.d.-skolelederen. Hele forsvaret bør ikke vare mere end tre timer inkl. en evt. pause. Forfatteren har op til 45 min. til sin fremlæggelse af ph.d.-afhandlingens hovedresultater, herefter stiller bedømmelsesudvalget med udgangspunkt i afhandlingen og præsentationen spørgsmål til forfatteren. Afslutningsvis har tilhørerne mulighed for med udgangspunkt i afhandlingen og præsentationen at stille spørgsmål til forfatteren. Lederen af forsvaret tilser, at forsvaret foregår på en værdig måde og kan om fornødent afbryde eller forlænge forsvarshandlingen.

10. Klager og dispensation

Ph.d.-programudvalget for økonomi kan i særlige tilfælde dispensere fra de specifikke regler, der vedrører ph.d.-programmet i økonomi, herunder de specifikke adgangskrav. For øvrige klage- og dispensationsmuligheder henvises til ph.d.-skolens regler Læs mere om ph.d.-skolens regler om klager og dispensation

Version: Februar 2016 – Jakob Roland Munch