Efter- og videreuddannelse - Åbent Universitet på Økonomiuddannelsen ved Københavns Universitet – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Uddannelse > Efter- og videreuddann...

Åbent Universitet - enkeltfag på polit

Åbent universitet er for dig, der gerne vil supplere din nuværende uddannelse, efteruddanne dig i en hel anden retning, eller blot har interesse inden for økonomi og samfundsvidenskab.

Det er også for dig, der er Ph.d.-studerende uden for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, som skal tage polit-fag som en del af din Ph.d.-uddannelse.

Hvilke kurser kan jeg tage?

Du kan vælge mellem alle vore bachelor- og kandidatkurser kurser  - også sommerskoler. Der er tale om forskningsbaseret efter-videreuddannelse på højt akademisk niveau.

Vi tilbyder kurserne på Åbent Universitet efter reglerne om deltidsuddannelse (tomplads-ordningen). Er der stadig ledige pladser, efter at vore fuldtidsstuderende har tilmeldt sig, har du altså mulighed for at tilmelde dig.

Det er sjældent, at alle pladser er optaget, men skulle det ske, at der er flere ansøgere end ledige pladser, vil den ansøger, der har ansøgt tidligst, få tilbudt pladsen.

Du skal læse kursusbeskrivelserne grundigt og gøre dig klart, om du har forudsætningerne for at følge det pågældende kursus. Vore kurser kræver generelt gode færdigheder inden for matematik, mikro og makro. 

En oversigt over de udbudte kurser på økonomiuddannelsen finder du i Københavns Universitets kursusdatabase - kurser.ku.dk.

Vejledning til kursusdatabasen- sådan finder du vores kurser og skemaer.

Kan jeg tage en hel uddannelse på Åbent Universitet?

Nej - Du kan tage op til halvdelen af henholdsvis bachelor- og kandidatuddannelsen i økonomi på Åbent Universitet.

Det er ikke muligt at skrive et bachelorprojekt eller et kandidatspeciale på Åbent Universitet.

Hvad kræver det for at blive optaget?

Du skal som udgangspunkt leve op til Økonomistudiets formelle adgangskrav. Du kan dog søge dispensation fra adgangskravene, hvis du mener, at du har de nødvendige kvalifikationer for at kunne gennemføre et givent kursus.

Formelle adgangskrav
De formelle adgangskrav for optagelse på bacheloruddannelsen i Økonomi er en afsluttet gymnasial uddannelse med følgende niveauer:

  • Adgangsgivende eksamen* med mindst 6,0 i gennemsnit.
  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A
  • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

Alle fag skal være bestået.

Dispensation
Det er muligt at dispensere fra disse adgangskrav ud fra en konkret vurdering af din uddannelsesbaggrund og/eller erhvervserfaring.

Hvis du har en længerevarende uddannelse inden for økonomi, business og andre samfundsrelaterede uddannelser, antager vi, at du opfylder adgangskravene. Du skal derfor kun sende dokumentation for gennemført videregående uddannelse. 

Har du en anden uddannelsesbaggrund end beskrevet ovenfor, skal du som udgangspunkt opfylde de formelle adgangskrav. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, opfordrer vi dig til at vedlægge en velbegrundet ansøgning om dispensation.