12. februar 2024

Boligejere med havudsigt bør betale mere i stormflodssikring

Kronik

Alle boligejere betaler lige meget i stormflodssikring, selv om de, der bor tæt ved vand, løber en langt højere risiko for oversvømmelser. Det tilskynder til nybyggeri i vandkanten og omfordeler fra fattig til rig

Kronik af professor Carl-Johan Dalgaard (Økonomisk Institut), professor Mette Ejrnæs (Økonomisk Institut), professor Lars Gårn Hansen (Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi) og professor Jakob Roland Munch (Økonomisk Institut) i Information den 10. februar 2024. 

Danmark er et af de lande i verden med længst kystlinje relativt til areal. Vi er en usædvanligt kystvendt nation. Derfor bør det vække eftertanke, når klimafremskrivninger viser, at højvandsstande, der i dag anses for at være 100-årshændelser i Danmark, vil være tiårshændelser om 50 år. Tilsvarende ventes en 100-årshændelse i 2073 at svare til en 5.000-årshændelse i dag.

Hvad vil de økonomiske konsekvenser være af et sådant skift? Hvordan kan man prøve at imødegå disse? Det er spørgsmålene, vi adresserer nedenfor baseret på vores seneste miljøøkonomiske rapport.

De økonomiske konsekvenser af højvandstilstande er allerede i dag i milliardklassen. For at opnå en fornemmelse af, hvad fremtiden kan bringe, gennemfører vi et tankeeksperiment i vores rapport. Vi forestiller os, at den geografiske fordeling af boligerne er som i dag og spørger, hvor meget de nuværende skadesomkostninger ventes at stige, hvis klimaet i 2073 måtte indfinde sig allerede i morgen. Vores analyser viser, at skadesomkostningerne sandsynligvis fordobles eller tredobles.

Hvordan kan vi som samfund imødegå omkostningsstigninger af denne karakter? Vi kan gøre vores boliger mere modstandsdygtige over for højvandshændelser, og vi kan forandre vores bosætningsmønster. Det er ikke en lang liste af muligheder, men det er til gengæld meget effektive indsatser. International forskning har sandsynliggjort, at begge tilpasningsformer realistisk kan nedbringe de økonomiske omkostninger ved permanente oversvømmelser mangefold.

Mens det i betydeligt omfang kræver samarbejde mellem stat, kommuner og borgere at gøre eksisterende boliger mere modstandsdygtige over for højvandsstand, bestemmer vi som borgere selv bosættelsesmønstret. I det følgende vil vi fokusere på det sidstnævnte. Men det skal i forbifarten bemærkes, at vores rapport også analyserer og indeholder anbefalinger på det førstnævnte område.

Et forbedret bosætningsmønster betyder, at vi i stigende grad bosætter os, hvor oversvømmelser er mindre sandsynlige. Men i øjeblikket bevæger boligmassen sig i realiteten i retning af vandkanten frem for den modsatte vej, hvilket jo så gør vores samfund stadig mere eksponeret over for oversvømmelsesrisiko. I perioden 2009-2020 blev der således bygget 8.000 flere boliger i områder, der i fremtiden er i risiko for oversvømmelse, end i områder der ventes at være sikre i denne henseende.

Kunstigt lave omkostninger

Dette byggemønster lader sig selvsagt kun forklare ved, at der er tilskyndelse til at bygge ved havet. Der er utvivlsomt flere tilskyndelser, men en af dem er stormflodsordningen, som alle boligejere med brandforsikring betaler ind til.

Med stormflodsordningen er der nemlig tale om en forsikring, hvor forsikringspræmien er ens for alle boligejere, uagtet om boligen er i risiko for oversvømmelse ved højvandsstand eller ej. Det betyder, at boligejere i lavrisikoområder uforvarende understøtter boligejere, der bor i højrisikoområder.

Mere konkret indebærer støtten, at de faste boligomkostninger ved at bo i vandkanten er lavere, end de ellers ville være.

Dermed bliver salgspriserne på boliger i kystnære områder højere, end de ellers ville være, hvilket giver tilskyndelse til, at der bygges flere boliger i disse områder, end man ellers ville have set. Stormflodsordningen, som den tager sig ud i dag, er dermed medvirkende til, at det er så populært at opføre nye boliger i områder med risiko for oversvømmelse ved højvandsstand.

Rent samfundsøkonomisk vil det være mere effektivt, hvis forsikringspræmierne afspejler den reelle oversvømmelsesrisiko. Det vil nemlig betyde, at det prissignal, bygningsentreprenører såvel som husholdninger står over for, vil afspejle oversvømmelsesrisikoen. Specifikt vil det fjerne den implicitte støtte til byggeaktivitet i vandkanten, som stormflodsordningen faktisk er udtryk for i dag.

Omfordeling fra fattig til rig

Heroverfor vil man ofte høre den indvending, at stormflodsordningen er solidarisk, hvilket anses for at være en appellerende egenskab ved ordningen. Argumentet går altså på fairness og fordeling. Til dét er der tre ting at sige.

For det første er det solidariske princip mest indlysende fair i situationer, hvor det hovedsageligt er et spørgsmål om held eller uheld, hvem der rammes af det ugunstige udfald, som man søger forsikring imod. Det er ikke tilfældet her, hvor bopælens placering er aldeles afgørende for risikoen og desuden et udtryk for en families eller persons aktive tilvalg.

For det andet afspejler forsikringspræmien ikke værdien af boligen. Alle betaler det samme, uanset om det er en stor dyr bolig eller et lille, gammelt sommerhus.

For det tredje er det værd at notere sig, at gennemsnitsindkomsten for husholdninger, der bor i områder med stor oversvømmelsesrisiko, er større end for dem, der bor i områder uden en sådan risiko, hvilket vi dokumenterer i vores rapport. Stormflodsordningen omfordeler dermed (uforvarende) fra fattigere til rigere boligejere: direkte, eftersom fattigere husholdninger betaler for rigere husholdningers forsikring, og indirekte siden støtten løfter boligpriserne (og dermed formuen) for rigere husholdningers boliger relativt til fattigere husholdningers.

Hvis man overvejer at ændre på stormflodsordningen, er det altså muligt at give incitamenter til, at omkostningerne ved stormflod mindskes, uden at det øger uligheden - faktisk tværtimod. Desuden kan fairness-egenskaberne ved forsikringsordningen altså i sig selv diskuteres.

Risikobaserede præmier

Vi anbefaler derfor en omlægning af stormflodsordningen for såvel boliger som virksomheder. Det er ikke nogen enkelt sag at foretage en sådan omlægning, hvorfor vi i vores rapport også anbefaler, at man nedsætter en ekspertgruppe til at rådgive om detaljerne i en sådan omlægning. Men grundprincipperne kan med fordel være som følger:

For det første bør forsikringspræmierne være risikobaserede og afspejle boligens værdi: Boligejere, der er meget eksponeret for oversvømmelse, skal betale en større præmie. Derved vil omtalte subsidiering af boligbyggeri i oversvømmelsestruede kystområder forsvinde, hvilket vil være med til at afhjælpe den stigende oversvømmelsesrisiko, der følger i dønningerne på klimaforandringerne. Tilskyndelse til private forebyggende tiltag kan desuden tilses, eksempelvis via størrelsen på selvrisikoen eller via præmiereduktioner.

For det andet bør en sådan forandring indfases gradvist. Præmiestigningerne kan vise sig at være betydelige, hvilket kan være en urimelig byrde at pålægge husholdninger, der historisk har handlet i god tro. Ændringerne bør dog implementeres umiddelbart, når det gælder nybyggeri.

For det tredje bør forsikringsordningen så vidt muligt administreres af private forsikringsselskaber, som det også ses i flere

I øjeblikket bevæger boligmassen sig i realiteten i retning af vandkanten frem for den modsatte vej, hvilket jo så gør vores samfund stadig mere eksponeret over for oversvømmelsesrisiko

Carl-Johan Dalgaard m.fl. 

andre lande. Det er ikke et ideologisk hensyn, men derimod et praktisk et af slagsen: Modsat staten har private selskaber erfaring med at udbyde forsikringspræmier, der varierer med risikoen for oversvømmelse.

Klimaforandringerne vil gøre oversvømmelser i kystområder, som dem vi så i oktober og december sidste år, mere hyppige og mere alvorlige. Det understreger behovet for at have en effektiv ordning, der kan hjælpe til at imødegå den fremtid, vi står over for. Stormflodsordningen er ikke en sådan ordning, og den trænger derfor til en revision.

Emner