Censorer til det landsdækkende censorkorps for økonomi ved danske universiteter

Det landsdækkende censorkorps for økonomiuddannelser ved danske universiteter, som dækker Københavns, Syddansk, Aalborg og Aarhus universiteter, er beskikket for en 4-årig periode, dækkende 1. april 2022 til 31. marts 2026.

Er du interesseret i at blive en del af censorkorpset, kan du indsende en ansøgning til censorkorps@econ.ku.dk
Din ansøgning vil blive gemt til næste runde eller hvis det bliver nødvendigt at beskikke yderligere censorer i den nuværende periode.
Ved hver beskikkelsesperiode skal 25 pct. af det eksisterende korps på ca. 180 censorer udskiftes. (Ny ansøgningsrunde til censorkorpset starter d. 31. marts 2025.)

Har du spørgsmål i forhold til at være en del af censorkorpset, er du velkommen til at kontakte Finn Carsten Lauritzen – Censorforperson på følgende mail finn.lauritzen@econ.ku.dk

Censorhvervet er timelønnet. Som censor bedømmer du udvalgte opgaver, som du løbende vil blive spurgt om din interesse i at censurere. Omfanget vil variere men afhænger for den enkelte censor af, hvor mange opgaver, man siger ja til. Du skal være cand.polit. eller cand.oecon. og have et indgående og aktuelt kendskab til videnskabelige økonomiske discipliner. Du kan se en nærmere beskrivelse af kompetencekravene i Eksamensbekendtgørelsen (fra 9/1 2020), kapitel 9 og 10.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og ser gerne et bredt ansøger felt, samt såvel såkaldte aftagercensorer som universitetsansatte censorer. For den sidste gruppe gælder, at man ikke må være ansat eller inden for de seneste 2 år have været ansat ved den institution, hvor man skal virke som censor.

Vi beder dig vedlægge et CV med relevante beskrivelser af akademiske kompetencer på højst 2 sider, og gerne med en referenceperson. Du bedes også udfylde et kompetenceskema. Her angiver du de kvalifikationer, hvor du vurderer dig kompetent til at fungere som censor. Samtlige kvalifikationer gælder både på bachelorniveau og kandidatniveau.