Studienævnet – Københavns Universitet

Studienævnet

I henhold til Universitetslovens § 18, stik. 4 har studienævnet til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning, herunder
1) at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer,
2) at udarbejde forslag til studieordning og ændringer heri,
3) at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen,
4) at behandle ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensationer, og
5) at udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor forelægger.

Studienævnet består af fire VIP ’ere valgt blandt det videnskabelige personale og fire studerende valgt blandt de studerende. Studienævnet vælger en studienævnsformand blandt de valgte VIP ‘ere og en næstformand blandt de valgte studerende. Studienævnet indstiller til dekanen, at studienævnsformanden udpeges som studieleder. Lærerrepræsentanterne er valgte for 3 år, mens de studerende er valgt for 1 år. Der afholdes ca. 6 - 8 årlige møder.

Studienævnet dækker både bachelor- og kandidatuddannelsen i økonomi.

Medlemmer:

Henrik Hansen (formand)

VIP-medarbejdere:
Mette Gørtz 
Hans Jørgen Whitta-Jacobsen
Alexander Christopher Sebald

Studerende:
Freja Thim
Mikkel Büchler Henriksen
Mads Falkenfleth
Karl Wilhelm Tjensvoll

Sekretær:
Susanne Stoltz

Referater:


Studienævnets delegationer
Standardforretningsorden for Studienævnet