Delprojekt 2: Hvad er de ”aktive ingredienser” i plejefamilier?

Projektdeltagerene er forskerne Tea Bengtsson og Stine Luckow og Laura Krebs Sørensen.

I dette delprojekt åbnes der op for den ”black box” som familieplejen er ved at se på, hvordan familieplejen fungerer. Igennem en dybdegående kvalitativ dataindsamling blandt plejefamilier fokuser projektet på de ”aktive ingredienser” i familieplejen.

Vi ønsker at skabe viden om, hvordan familieplejen fungerer som foranstaltning. Almindelig familiepleje er forsat den mest udbredte foranstaltning, og derfor indgår alene almindelig familiepleje i projektet. Netværksplejefamilier indgår således ikke i delprojekt 2.

Der knytter sig en række normative forestillinger til plejefamilien som foranstaltningen, som omhandler, at plejefamilien alene tilbyder udsatte børn og unge den normale familie, som de mangler. Plejefamilien er imidlertid ikke en normal familie og adskiller sig på en række punkter, som er med til at skabe paradokser, som kan tænkes at influere på forskel vis.

Ét paradoks er, at familiers hverdagsliv tilhører privatsfæren, mens familieplejen er en social foranstaltning, der bevilges og kontrolleres af offentlig regulering.

Et andet paradoks er, at familieplejen forventes at fungere som en familie, men oftest har barnet eller den unge allerede en familie.

Et tredje paradoks er, at plejefamilien skal opbygge relationer til barnet eller den unge, men anbringelsen kan uden deres samtykke til enhver tid ophæves.

Disse iboende paradokser gør, at familieplejen er en kompleks foranstaltning, og vi har behov for mere dybdegående viden om, hvordan hverdagslivet i familieplejen konkret udfolder sig og hvordan paradokserne i praksis håndteres af både plejeforældre, plejebørn og biologiske forældre.

Via etnografiske metoder ønsker vi at studere og komme tæt på ca. 20 københavnske plejefamiliers hverdagsliv. Plejefamilierne følges over et år, hvor plejefamilierne besøges og interviewes. I det omfang det er muligt gennemføres der biografiske interviews med børnene/de unge og mindre feltstudier i familien. Desuden vil både plejeforældrene og de biologiske forældre blive interviewet, og hvor relevant også andre centrale personer omkring familien fx bedsteforældre, søskende, skolelærer, sagsbehandler. Der vil være fokus på relationer og interaktioner både i og uden for plejefamilien og på de faktorer og processer, som informanterne selv tillægger betydning.

Plejefamilierne findes i samarbejde med Videnscenter for Familiepleje i Københavns Kommune (se også det senere etik-afsnitet her i projektbeskrivelsen).
Den viden, som opnås via delprojekt 2 overføres til delprojekt 3 for at opstille velfunderede hypoteser og give grundlag for at forstå baggrunden for mulige effekter.