Projektdeltagere fra Sociologisk Institut

Tea Bengtsson, Adjunkt Sociologi, Københavns Universitet, født i 1977, ph.d. i sociologi fra 2012 om unge anbragt på sikrede afdelinger.

Tea har inden hendes ansættelse som adjunkt ved Sociologisk Institut været ansat på SFI: i 7 år arbejdede tæt sammen med seniorforsker Tine Egelund, som vejledte hendes ph.d.-afhandling og seniorforsker Turf Böcker Jakobsen, bl.a. om en stor undersøgelse af ungeanbringelser i de nordiske lande.

Teas forskningsområder er anbragte unge og betydningen af deres risikoadfærd i overgangen til voksenlivet. Igennem en række forskningsprojekter om anbragte børn har Tea oparbejdet stor erfaring med kvalitative forskningsmetoder og er særligt interesseret i udviklingen af kvalitative metoder til at forstå udsatte børns hverdagsliv.

Tea har publiceret sin forskning i tidsskrifter som Qualitative Research, Journal of Youth Studies og Journal of Contemporary Ethnography.
Fra Sociologisk institut er der også tilknyttet to specialestuderende. De deltager begge i den kvalitative del af delprojekt 1.

Laura Krebs Sørensen, cand. scient. soc., ansat som videnskabelig assistent ved Sociologisk Institut ved Københavns Universitet, hvor hun forsker i unges risikoadfærd og trivsel samt forskellige tilgange disse områder kan belyses på.

Laura har tidligere været ansat på CRF – Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet, hvor hun har deltaget i forskningsprojekter om unges brug af rusmidler, hverdagsliv og rekreative aktiviteter.

Gry Malling Loehr, specialestuderende ved Sociologisk Institut, bachelor ligeledes fra Sociologisk Institut.

Gry er øvelseslærer i Elementære samfundsvidenskabelige metoder på SI og har generelt beskæftiget sig med metoder - både kvantitative og kvalitative metoder. Hun har gennem kandidatuddannelsen interesseret sig for familie- og barndomssociologi, herunder anbringelsesproblematikker. Af studieansættelser kan nævnes Justitsministeriet, Fødevareinstituttet DTU og DPU.

Laura Louise Laugesen, specialestuderende ved Sociologisk Institut ved Københavns Universitet., og har en bachelor i Socialvidenskab og Pædagogik fra RUC.

Laura har stor erfaring med at arbejde med kvalitative metoder, herunder interviews og feltarbejde. Hun har blandt andet lavet feltarbejde i en børnehave, hvor hun undersøgte børnenes relationer til hinanden. Hun har gennem sin studietid interesseret sig for udsatte grupper, herunder anbragte børn og unge. Af studieansættelser kan nævnes Dansk Flygtningehjælp og SFI – Det Nationale Forskningscenter For Velfærd.

Sarah Thiele, specialestuderende, bachelor i Socialvidenskab og Arbejdslivsstudier fra RUC, og nu i gang med speciale i sociologi på Københavns Universitet.

Sarah har indgående erfaring med interviewmetoder, surveyundersøgelser og afrapportering. Hun har blandt andet arbejdet i Miljøministeriets departement og været i praktik hos Oxford Research. Sarah har lavet feltarbejde i Lolland kommune, hvor hun undersøgte uddannelsesstrukturen. Desuden har Sarah lavet feltarbejde i en større produktionsvirksomhed, hvor hun undersøgte teamarbejde i praksis.