Tilbagetrækning, Estimation på Mikrodata og Datagenerering med Mikrosimulationsmodel

Forskningsenhed: DREAM


Abstract:
Såvel i Danmark som i de øvrige vestlige lande er der en betydelig fokus på tilbagetræk-ningsbeslutningen. Der er to hovedårsager til dette: Dels det forventede fald i arbejdsstyrken og dels det forventede pres på velfærdssystemerne. Faldet i arbejdsstyrken er primært demografisk betinget og skyldes, at relativt store generationer trækker sig tilbage og erstattes af mindre generationer. I de fleste vestlige lande, herun-der Danmark, vil den proces fortsætte frem til 2040. Presset på velfærdssystemerne skyldes dels ovennævnte befolkningsudvikling og dels en kombinationen af øget velstand og øget forventet levetid for personer over 60 år. Den forøge-de velstand giver alt andet lige mulighed for at vælge øget fritid i form af tidligere tilbagetræk-ning, og den forventede fremtidige stigning i levetiden for personer over 60 år forøger andelen af livet som pensionist for en given tilbagetrækningsalder.

Læs hele projekt beskrivelsen her

Du kan læse projektets Working paper Beskatning af pensionsopsparing. Beskrivelse af sammensat beskatning af pensionsopsparing, DREAM arbejdspapir, 19. juni 2008, Sune Enevoldsen Sabiers her.