Effektivitetsvirkninger af Skattesubsideringen af Ejerboliger

Forskningsenhed: EPRU


Abstract:
Formålet med dette forskningsprojekt er at udvikle en generel og let anvendelig metode til at estimere størrelsen af det økonomiske effektivitetstab, der fremkommer som følge af skattesubsidieringen af ejerboliger. Metoden vil derefter blive anvendt til at give et skøn over effektivitetstabet ved skattesubsidieringen af ejerboliger i Danmark. Projektet vil endvidere udvikle en operationel formel til beregning af det langsigtede provenutab som følge af skattesubsidieringen under hensyntagen til de afledte generelle ligevægtsvirkninger på andre markeder. Som led i projektet vil der blive beregnet tidsserier for de effektive satser for grundskyld og lejeværdiskat/ejendomsværdiskat i Danmark.

Læs hele projektbeskrivelsen her

Du kan læse projektets Working paper Boligbeskatningens Teorigrundlag, National Økonomisk Tidskrift, Peter Birch Sørensen, EPRU og Jacob Vastrup, katteministeriet her