Den offentlige sektor i en voksende økonomi

Forskningsenhed: DREAM


Abstract:
Der er bred enighed om at den offentlige sektor står overfor stigende demografisk betingede udgifter de næste 20-30 år. Samtidig er det almindeligt anerkendt, at produktivitetsfremskrid-tene er mindre i den offentlige sektor end i den resterende økonomi. Dette sidste forhold med-tages sjældent i analyser af de holdbarhedsmæssige udfordringer velfærdsstaten står overfor. I forbindelse med langsigtede analyser af finanspolitisk holdbarhed, er det imidlertid væsent-ligt at forstå samspillet mellem offentligt service-niveau og den relativt lave produktivitets-fremgang i den offentlige sektor. Den offentlige sektor producerer det uhåndgribelige produkt: offentlig service. Produktets uhåndgribelighed gør det vanskeligt at opstille konkrete reale planlægningsmål for den offent-lige sektor. På denne baggrund er det forventeligt at politikere og embedsmænd vælger no-minelle/budgetmæssige mål i stedet. Et prominent eksempel på et sådant nominelt mål, er at de samlede offentlige omkostninger ikke skal vokse hurtigere end BNP. I de sidste 25 år har det offentlige forbrug i Danmark rent faktisk udgjort ca. 25 procent af BNP.

Læs hele projekt beskrivelsen her

Du kan læse projektets Working paper Den offentlige sektor i en voksende økonomi, Peter Stephensen her