Krav om studieaktivitet – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Polit > Uddannelsens forløb > Krav om studieaktivitet

Krav om studieaktivitet

Info om aktivitetskravet, deltagelseskravet og beståelseskravet.

Aktivitetskravet

Alle studerende på bachelor- eller kandidatuddannelsen i Økonomi skal løbende bestå eksamener svarende til mindst 60 ECTS inden for to år.

Falder du for aktivitetskravet, er du i princippet afskåret fra at fortsætte på uddannelsen. Hvis du ønsker at fortsætte på uddannelsen, skal du derfor ansøge om en dispensation til udsættelse. Studienævnet kan dispensere, hvis der foreligger usædvanlige omstændigheder. Erhvervsarbejde eller manglende SU og er i den sammenhæng ikke usædvanlige omstændigheder.

Gives der dispensation fra aktivitetskravet, sker dette oftest på betingelse at, at du overholder en given studieplan. Overholder du ikke studieplanen, bliver du udskrevet, medmindre det atter vurderes at der er (nye) usædvanlige omstændigheder. 

Varsling om skærpelse af aktivitetskravet gældende fra 1. september 2013

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ændrer pr. 1. september 2013 studieaktivitetskravene. Herefter skal bachelorstuderende, der har bestået førsteårsprøven, og alle kandidatstuderende bestå mindst 35 ects point om året på den uddannelse, hvor de er indskrevet. Hvis studieaktivitetskravet ikke opfyldes i en sammenhængende 1 års periode, kan den studerende udmeldes. Der kan gives dispensation, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Usædvanlige forhold kan f.eks. være dokumenteret langvarig sygdom. Studiejobs mv. er ikke usædvanlige forhold.

Der tilbydes vejledning før eventuel udmeldelse.

Studieaktivitetskravet gælder fremadrettet - det vil sige, at studerende, der ikke har bestået 35 ects point inden for perioden 1. september 2013 til 1. september 2014, vil være de første, der ikke opfylder det ændrede studieaktivitetskrav og som kan udmeldes på baggrund af de nye regler. For nyoptagne studerende på en bacheloruddannelse gælder førsteårsprøvekravet (eksamensbekendtgørelsen §§ 15-17). Først herefter er de omfattet af ændringen.

De hidtidige regler om studieaktivitet gælder sideløbende med de nye regler indtil 1. september 2014.

Kravet kan opfyldes ved overførsel af godkendt merit. De meritgivende fag skal bestås og endeligt godkendes i det studieår, hvor de skal medregnes som en del af studieaktiviteten.

Førsteårskravet

Førsteårskravet gælder for studerende på bacheloruddannelsen i Økonomi og består af to dele:

1. Kravet om deltagelse i alle eksamener på første år (deltagelseskravet)

I løbet af det første studieår skal du som bachelorstuderende deltage i alle eksamener på 1. årsprøve for at kunne blive på uddannelsen.

2. Kravet om beståelse af alle eksamener på første år (beståelseskravet)

Senest efter to års indskrivning skal alle eksamener på 1. årsprøve være bestået for at du kan blive på uddannelsen.

Falder du for deltagelses- eller beståelseskravet, er du i princippet afskåret fra at fortsætte på uddannelsen. Hvis du ønsker at fortsætte på uddannelsen, skal du derfor ansøge om en dispensation til udsættelse. Studienævnet kan dispensere, hvis der foreligger usædvanlige omstændigheder. Erhvervsarbejde eller manglende SU og er i den sammenhæng ikke usædvanlige omstændigheder.

Gives der dispensation fra førsteårskravet, sker dette oftest på betingelse at, at du overholder en given studieplan. Overholder du ikke studieplanen, bliver du udskrevet, medmindre det atter vurderes at der er (nye) usædvanlige omstændigheder.

Vigtigt: Økonomisk Institut ønsker som udgangspunkt ikke at udskrive studerende, men så vidt muligt at støtte dem i gennemførelsen af deres uddannelse.

Læs mere om at søge dispensation her.