Formkrav – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Polit > Uddannelsens forløb > Speciale > Formkrav

Formkrav

Omfang

Specialet må, hvis det er udarbejdet af en enkelt person, maximalt fylde 80 normalsider og max. 20 siders bilag. Hvis I skriver flere sammen gælder andre regler for specialets længde - se http://www.econ.ku.dk/polit/For_studerende/speciale/dobbeltspeciale/.

Specialer på mere end 80 normalsider fra en enkelt studerende accepteres ikke uden særlig tilladelse fra Studienævnet. En sådan tilladelse gives kun, såfremt der foreligger usædvanlige forhold, der gør det nødvendigt at udvide specialets omfang. Ansøgning om dispensation skal fremsendes af vejleder.

Specialet kan evt. forsynes med et appendiks eller lignende. Her kan man samle data, programudskrifter eller lignende som opgaveskriveren ønsker, at læserne skal have adgang til. Et appendiks kan evt. være en CD, DVD eller lignende.
Overholdes sidetalsreglerne eller andre formkrav ikke, vil specialet blive afvist og tælle som et eksamensforsøg.

I specialets sidetal er inkluderet:

 • forside
 • indholdsfortegnelse
 • den skrevne tekst (inkl. fodnoter, tabeller, figurer indsat i teksten)
 • litteraturlisten

I specialets sidetal er IKKE inkluderet:

 • resumeet
 • forordet
 • appendiks
 • bilag

Normalside

Ved en normalside forstås følgende:

 • tekstbehandlet A4-format
 • punktstørrelse: 12
 • linjeafstand: 1½
 • højre- og venstremargin: mindst 2,5 cm
 • top og bundmargin: mindst 2,5 cm

Du er velkommen til at bruge tekstbehandlingssystemer - fx Scientific Workplace eller en form for Tex - hvor en sådan formatering ikke er naturlig. I så fald er du selv ansvarlig for at sikre dig, at sidetalskravet opfyldes.

Sprog

Specialer kan skrives på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Ønsker du at skrive på et andet sprog, skal Studienævnet ansøges herom. Forudsætningen for dette er, at væsentlige dele af litteraturen og kildematerialet alene er tilgængeligt på fremmedsproget, samt at ansøgningen er godkendt af vejlederen.

Resuméet skal være udarbejdet på et fremmedsprog - også i de situationer, hvor specialet er skrevet på et fremmedsprog. Foruden engelsk kan resuméer skrives på tysk og fransk. Svensk og norsk regnes ikke som fremmedsprog, jf. Eksamensbekendtgørelsens § 24.

Retstavning

Stave- og formuleringsevne indgår som en del af den samlede bedømmelse af specialet, idet det faglige indhold dog vægter tungest, jf. § 24, stk. 1, i Eksamensbekendtgørelsen. Universitetet (studienævnet) kan dispensere fra denne bestemmelse for studerende, der dokumenterer en relevant funktionsnedsættelse jf. § 24, stk. 3 i Eksamensbekendtgørelsen.

Kilder

Kilder skal fremgå af litteraturoversigten. Det er samtidig vigtigt, at du omhyggeligt undervejs i teksten klart og tydeligt henviser til dine kilder. Kravet om angivelse af kilder gælder også, når du benytter egne, tidligere skrevne opgaver. Du kan udmærket blandt dine kilder have materiale – artikler, opgaver, notater, rapporter, undervisningsmateriale, osv. – fundet på Internettet. Også her skal kilden angives. Disse kildeangivelser skal have en karakter, så læsere af fremstillingen kan finde frem til det benyttede materiale.

Bemærk i øvrigt at al afskrift, udeladelse af kildehenvisning samt anden plagiering er strengt forbudt. Er du i tvivl om, hvor vidt du angiver kilder korrekt og tilstrækkeligt, så spørg din vejleder. Læs evt. mere på http://www.stopplagiat.nu/.

Opmærksomheden henledes endvidere på, at det er forbudt at indlevere specialer, der tidligere har været indleveret på Københavns Universitet eller andre uddannelsesinstitutioner. Dette gælder også i situationer, hvor studerende har skrevet en opgave ved et udenlandsk universitet – dette uanset om opgaven har været meritoverført til Københavns Universitet eller ej.