Overbygningsopgaver – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Polit > Uddannelsens forløb > Overbygningsopgaver

Overbygningsopgaver

Information om tilmelding, aflevering, ECTS-omfang, og vejledervalg i relation til overbygningsopgaver.


Overordnede regler

En overbygningsopgave kan bruges til at supplere manglende ECTS og/eller til at udbygge din viden inden for ét eller flere beståede fag.

En overbygningsopgave kan ikke skrives som erstatning for eksamen i et fag eller som erstatning for et obligatorisk fag på bacheloruddannelsen.

ECTS-omfang af overbygningsopgaver

Fra 1. september 2014 må en overbygningsopgave højst udgøre 7,5 ECTS. Studerende kan højst skrive to overbygningsopgaver på deres uddannelse

Vejledervalg

For at skrive en overbygningsopgave, skal du have en vejleder. Som vejleder kan du søge blandt de fastansatte på instuttet samt blandt eksterne lektorer tilknyttet instituttet. Du kan finde en vejleder i vejleder-oversigten på specialehjemmesiden.

Der ydes ikke decideret vejledning på en overbygningsopgave, men din underviser forventes at bistå med litteraturreferencer og disponering.

Eksterne vejledere

Kun i særlige tilfælde kan en overbygningsopgave skrives ved en ekstern vejleder - en begrundet ansøgning om brug af ekstern vejleder sendes til Studieadministrationen - specialeadministration@econ.ku.dk

Emner for overbygningsopgaver

Emner for overbygningsopgaver kan vælges frit og kan gå på tværs af fagenes emneområder.

Tilmelding til overbygningsopgave

For at tilmelde dig en overbygningsopgave skal du udfylde en blanket, som din vejleder skal maile til specialeadministrationen: specialeadministration@econ.ku.dk

Tilmeldingsblanketten til overbygningsopgaver findes på vores blanketside.

Indskrivning kan foregå løbende, men du bør være opmærksom på, at der kan gå op til 2 måneder, fra opgaven afleveres, til den er bedømt. Juli tæller ikke med. Når opgaven er bedømt vil det fremgå på Selvbetjeningen. Du vil ikke få direkte besked.

Formkrav

Omfanget af opgaven aftales mellem dig og din underviser. Omfanget af overbygningsopgaver afhænger af den ønskede ECTS-vægt.

Sideantalskravene til overbygningsopgaver er følgende:

0,5 ECTS:1-1,5 normalsider,1 ECTS: 2-3 normalsider, 2,5 ECTS: 5-7,5 normalsider, 5 ECTS: 10-15 normalsider, 7,5 ECTS: 20-25 normalsider.

Er din opgave på et andet antal ECTS, kan sideantallet ganges op/ned ud fra omfanget af en opgave på 1 ECTS. Hvis I er flere, der skriver sammen, ganges sideantallet med antallet af forfattere, altså x2, x3 osv.

Hvis overbygningsopgaver er udarbejdet på gruppebasis, må hver forfatters bidrag klart fremgå af forordet eller indledningen, således at hver enkelts arbejdsresultat kan gøres til genstand for separat bedømmelse.

I sideantallet er inkluderet tabeller og grafik.

Udover sideantallet må benyttes: 1 side til forside, 1 side til indholdsfortegnelse, 2 sider til litteraturhenvisninger, diverse siders bilag

Bemærk i øvrigt at al afskrift, udeladelse af kildehenvisning samt anden plagiering er strengt forbudt. Er du i tvivl om, hvor vidt du angiver kilder korrekt og tilstrækkeligt, så spørg din vejleder. Læs evt. mere på http://www.stopplagiat.nu/.

Normalside

Ved en normalside forstås følgende:

  • tekstbehandlet A4-format
  • punktstørrelse: 12
  • linjeafstand: 1½
  • højre- og venstremargin: mindst 2,5 cm
  • top og bundmargin: mindst 2,5 cm

Du er velkommen til at bruge tekstbehandlingssystemer - fx Scientific Workplace eller en form for Tex - hvor en sådan formatering ikke er naturlig. I så fald er du selv ansvarlig for at sikre dig, at sidetalskravet opfyldes. Overholdes sidetalsreglerne eller andre formkrav ikke, vil opgaven blive afvist.

Aflevering af overbygningsopgaver

Overbygningsopgaver kan kun afleveres elektronisk. Opgaven skal sendes som pdf-fil til specialeadministration@econ.ku.dk.

Som forside bedes du benytte den officielle forside som findes på vores blanketside

Hvis en indskrevet overbygningsopgave ikke ønskes afleveret, bedes du meddele dette, både til din underviser samt til specialeadministration@econ.ku.dk

Hvis I er flere, der skriver en opgave sammen, må hver forfatters bidrag klart fremgå af forordet eller indledningen, således at hver enkelt arbejdsresultat kan gøres til genstand for individuel bedømmelse.

Deadline for aflevering af overbygningsopgaver

  • Opgaver til og med 5 ECTS skal afleveres senest 2 måneder efter tilmelding.
  • Opgaver større end 5 ECTS til og med 7,5 ECTS afleveres senest 4 måneder efter tilmelding.

Bilag til overbygningsopgave

Vi henviser til at bilag ikke overstiger 5 sider for opgaver til og med 7,5 ECTS. Har du brug for det, kan du evt. vedhæfte en sas-fil med anvendte datasæt og sas-programmer.

Bedømmelse af overbygningsopgaver

  • Opgaver på 5,5 ECTS og derudover underkastes ekstern censur og bedømmes efter 7-trins skalaen.
  • Opgaver til og med 5 ECTS underkastes ikke ekstern censur og bedømmes med Bestået/Ikke bestået.

Din opgave skal være bedømt senest to måneder efter at du har afleveret den (juli måned ikke medtaget). Du vil ikke få direkte besked når din opgave er bedømt, men dit resultat vil fremgå af Selvbetjeningen.