Nationaløkonomisk Tidsskrift

Redaktør: Chr. Hjorth-Andersen, Økonomisk Institut, Studiestræde 6, 1455 Kbh. K. Tlf. 35 32 30 72, Fax. 35 32 30 64,

E-mail: Christian.Hjorth-Andersen@econ.ku.dk

___________________________________________________________________________

 

 

Tiltrædelseserklæring

 

Med virkning fra 1. januar 2000 og med en funktionsperiode på 4 år har bestyrelsen for Nationaløkonomisk Forening i samråd med redaktionsudvalget udpeget professor Chr. Hjorth-Andersen, Københavns Universitet,  til ansvarshavende redaktør og som noget nyt en redaktion med lektor Claus Thustrup Hansen, Københavns Universitet, professor Niels Kærgård, Landbohøjskolen, og professor Nina Smith, Handelshøjskolen i Århus, som medlemmer. Det foreliggende nummer er det første nummer, som den nye redaktion har det egentlige ansvar for, da det første nummer i år 2000 var et særligt nummer om årtusindeskiftet. Det føles derfor naturligt for redaktionen at fremsætte en tiltrædelseserklæring.

 

                 Nationaløkonomisk Tidsskrift har i mange år haft følgende formålsparagraf:

 

 

class=Section2>

                 "Nationaløkonomisk Tidsskrifts hovedformål er at være forum for præsentation af og debat om undersøgelser af dansk økonomi på videnskabeligt plan samt at formidle centrale forskningsresultater til et dansk publikum.

                 Der lægges vægt på, at artikler fremtræder så overskueligt og lettilgængeligt som muligt, så tidsskriftet kan formidle forskningens vigtigste resultater til en bredere læserkreds.

                 Tidsskriftet ønsker at fremme den faglige debat om økonomisk-politiske emner og modtager gerne kommentarer til aktuelle problemstillinger og til tidligere artikler i tidsskriftet."

 

class=Section3>

                                                                 

                 Den tiltrædende redaktion kan fuldt ud akceptere denne formulering. Ambitionen er at fastholde tidsskriftets placering som det ubetinget førende økonomiske tidsskrift i Danmark. Det er samtidig redaktionens opfattelse, at tidskriftet bør fortsætte med at være skrevet på dansk. Det er ligeledes redaktionens intention at prioritere artikler om dansk økonomi meget højt, så forskning om danske økonomiske problemer har et naturligt publiceringssted. Men dette hverken kan eller vil udelukke, at tidsskriftet bringer artikler om mere generelle emner, der i særlig grad har danske økonomers interesse. Redaktionen har følgende målsætninger:

                 Tidsskriftet skal være relevant, d.v.s. interessant for alle med en seriøs interesse for økonomiske problemer, især med henblik på danske forhold.

                 Tidsskriftet skal være alsidigt, d.v.s. at mange forskellige aspekter af den danske økonomi kan belyses ud fra forskellige økonomiske metoder og synsvinkler.

                 Tidsskriftet skal have kvalitet. Dette sikres efter redaktionens opfattelse bedst ved en omhyggelig behandling af de enkelte artikler. I det normale tilfælde er den redaktionelle procedure følgende:

                 Redaktionen modtager et manuskript, som forfatteren ønsker at publicere. Der fremsendes  umiddelbart efter modtagelsen en meddelelse om dette. Manuskriptet vil i normaltilfældet blive vurderet af 2 anonyme referees, som udpeges af den samlede redaktion for at sikre en så stor alsidighed og indsigt som muligt i udpegningen. Det er redaktionen magtpåliggende at sikre den fulde anonymitet af de anvendte referees. Disse referees afleverer hver inden for et aftalt tidsrum en rapport, og på baggrund af disse to rapporter træffes der en redaktionel afgørelse, i oplagte tilfælde af redaktøren, i mere komplicerede tilfælde af den samlede redaktion. En afgørelse kan tage følgende former: 1) en akcept, evt. med mindre revisioner, 2) en afvisning og 3) en afvisning, idet der samtidig gives en konkret anvisning på, at manuskriptet i en anden form, f.eks. forkortet til en kommentar, ville kunne bringes. Baggrunden for redaktionens afgørelse er til stadighed artiklens relevans og læseværdighed samt artiklens faglige kvalitet bedømt i lyset af referee-rapporterne.

                  Redaktionen er åben over for modtagelse af arbejdspapirer, forfattet på engelsk. Disse vil blive vurderet efter de sædvanlige retningslinier med hensyn til relevans og kvalitet, og forfatteren  vil modtage et svar på, om redaktionen ønsker en dansk udgave af arbejdspapiret.

                 Det er redaktionens politik kun at offentliggøre artikler med empirisk indhold, hvis datamaterialet er klart dokumenteret og tilgængeligt for andre forskere.

                 En så omhyggelig procedure vil naturligvis have den konsekvens, at tiden fra indsendelse til endelig afgørelse kan blive flere måneder,  men redaktionen vil bestræbe sig på at nedbringe denne tid så meget som muligt.    

                 For indlæg til "Debat og kommentarer" følges samme procedure, så alle indlæg underkastes anonym referee. Der er dog to forskelle mellem disse indlæg og de egentlige artikler. For det første er det højt prioriteret i redaktionen at få etableret en spændende debatsektion, og redaktionen vil derfor efter konkret skøn opfordre konkrete personer til at indsende en kommentar; redaktionen opfordrer derimod normalt ikke konkrete personer til at indsende konkrete artikler, da dette ville kunne opfattes som en art forhåndsgodkendelse, som redaktionen ikke - med det ovenfor omtalte refereesystem - ville være i stand til at honorere. For det andet vil der normalt kun blive anvendt 1 referee til disse indlæg, idet et medlem af redaktionen i så fald også fungerer som referee; baggrunden herfor er ønsket om aktuelle kommentarer, der nødvendigvis må have en hurtig behandling.

                 For boganmeldelser afgør den samlede redaktion hvilke bøger, der påtænkes anmeldt, og anmelderen bliver udpeget af den samlede redaktion. Redaktøren tager derefter stilling til, om anmeldelsen kan akcepteres.

 

Det er redaktionen håb, at disse retningslinier vil bidrage til en fortsat styrkelse af tidsskriftets kvalitet og betydning som et forum for væsentlige bidrag om danske økonomiske problemer.

 

 

Redaktionen af Nationaløkonomisk Tidsskrift